Klanten beoordelen ons met een: 8.510372

 071 – 52 22 688

  • Het snelst geholpen
  • Altijd dichtbij
  • Ervaren monteurs
  • Service 24/7

bel direct en wij lossen het probleem voor u op.

071 – 52 22 688

 

Algemene voorwaarden combi abonnement

 

Algemene voorwaarden behorende bij ons servicecontract via aanmelding na opdracht via factuur

Voor PDF klik hier.

1. Riool.nl servicecontract is een overeenkomst tussen contracthouder en Riool.nl.
Per servicecontract is maximaal 1 woning van toepassing op het adres zoals is
vastgelegd in het contract.

2. Riool.nl spant zich 100% in tot het opheffen van verstoppingen in de
afvoerleidingen van de woning benoemd in artikel 1.

3. Het verschuldigde servicecontractbedrag dient bij jaarlijkse of kwartaal
automatische incasso, zoals vermeld op het contract te worden voldaan. Vanaf
de datum van dagtekening heeft u 5 kalenderdagen bedenktijd. U kiest voor een
2 jarig contract welke aan het einde van het 2e
jaar stilzwijgend wordt verlengd
in een contract voor onbepaalde tijd, tenzij u uiterlijk 1 maand voor het einde
van de contractperiode schriftelijk opzegt, dan wel wanneer er tijdens de
verlengde periode met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand
(uitgaande van de contractsdatum) wordt opgezegd. Opzeggen geschied door
contact op te nemen met onze klantenservice via email: klantenservice@riool.nl
of door een opzegbrief te sturen naar Riool.nl, afdeling klantenservice, postbus
2122, 2301 CC te Leiden.

 

4. Riool.nl zal binnen 24 uur nadat de melding bij haar is binnengekomen via
telefoonnummer 0800-8881000 aanvang nemen met het ontstoppen van de
leidingen, in het weekend geld een 24-uurs service voor urgente gevallen, welke
door Riool.nl bepaald worden. Minder urgente gevallen worden na het weekend
of officiële feestdagen behandeld.

5. Riool.nl behoud zich het recht om de afgesproken bedragen jaarlijks aan te
passen met het CBS consumentenprijsindexcijfer voor alle huishoudens.

6. Vanaf de datum van dagtekening, kan er gebruik gemaakt worden van het
contract, en de daarbij behorende service, mits het overeengekomen bedrag
voor het abonnement wordt betaald. Zonder betaling van het bedrag zullen de
kosten die gemaakt zijn voor eventuele verstoppingen tussen het moment van
dagtekening en betaling alsnog door de contracthouder moeten worden voldaan.

7. De dienst kan bij extreme weersinvloeden worden opgeschort.

8. De contracthouder is verplicht tot de levering van water en elektriciteit tijdens
de uitvoering en controle van de werkzaamheden. Kosten hiervan zijn voor
contracthouder.

9. Het Riool.nl servicecontract is van toepassing op alle afvoerleidingen (inclusief
hemelwaterafvoer) van de woning tot aan de gemeente-aansluiting.

10. Riool.nl is gerechtigd de voorwaarden te wijzigen. Van deze wijzigingen zal
Riool.nl de servicecontracthouder in kennis stellen. Indien de
servicecontracthouder niet binnen 14 dagen na dagtekening schriftelijk heeft
gereageerd, wordt de servicecontracthouder geacht akkoord te zijn gegaan met
de wijziging(en).

11. De servicecontracthouder is te allen tijde verplicht zorg te dragen voor een
goede kwaliteit van de leidingen en deze in goede staat van onderhoud te
houden. Die kwaliteit en staat worden door de servicecontracthouder aan
Riool.nl gegarandeerd.

12. Lozingstoestel demonteren en terugplaatsen valt onder het Riool.nl
servicecontract; ook afvoerleidingen openen en sluiten inclusief de benodigde
klein materialen. Indien de monteur van Riool.nl constateert dat het
lozingstoestel niet kan worden gedemonteerd en/of dat de afvoerleidingen niet
toegankelijk zijn, dan heeft de contracthouder de mogelijkheid deze
werkzaamheden alsnog uit te laten voeren of tegen betaling door Riool.nl uit te
laten voeren.

13. Riool.nl is nimmer aansprakelijk voor schade aan de te bewerken buis of
leidingen, die te wijten is aan het in de buis aanwezig zijn van harde of zware
voorwerpen, waarvoor de buis niet is bestemd.

14. De servicecontracthouder dient Riool.nl onmiddellijk in kennis te stellen van
een verstopping in de onderhavige afvoerleidingen. Indien Riool.nl ten gevolge
van een te late melding gedwongen is extra werkzaamheden te verrichten, zulks
ter beoordeling van Riool.nl, dan is de servicecontracthouder verplicht de
kosten van deze extra werkzaamheden te voldoen. Ditzelfde is van toepassing
indien Riool.nl wegens het uitblijven van betaling door de
servicecontracthouder, haar verplichtingen heeft opgeschort en later, na
betaling, alsnog een aanvang heeft genomen met het ontstoppen van de
onderhavige leidingen.

15. Verstoppingen door weersinvloeden vallen niet onder dit contract.

16. Riool.nl verplicht zich niet tot het verrichten van werkzaamheden die
uitsluitend door de gemeente mogen worden uitgevoerd.

17. De volgende werkzaamheden vallen niet onder het servicecontract, maar zijn
echter wel mogelijk tegen bijbetaling:
– het reinigen/schoonmaken/leeghalen/opgraven van verzamelputten,
beerputten, septic tanks, drainageleidingen en asbesthoudende leidingen
en objecten die volgens de milieuwetgeving als aanvullende voorziening
worden aangemerkt (bv. vetafscheider).
– het repareren of het vernieuwen van afvoerleidingen alsmede het
vervangen van toebehoren van het leidingnet;
– het doen ontdooien van bevroren leidingen;
– het aanbrengen van extra voorzieningen m.b.t. het toegankelijk maken
van het leidingnet;
– het ontstoppen van hemelwaterafvoer door nalatigheid van onderhoud;
– het verhelpen van verstoppingen die veroorzaakt zijn door voorwerpen of
producten welke verharden (bv. cement, caustic soda enz.) en die in de
leidingen zijn gekomen, waardoor de leidingen niet meer te ontstoppen
zijn m.b.v de in iedere servicewagen van Riool.nl beschikbare apparatuur
zoals frees- en hogedrukreinigingsmachines;
– het ontstoppen van leidingen die constructief niet in orde zijn of waaraan
gebreken zijn;
– het schoonmaken van dakgoten;
– het ontstoppen van leidingen die voor bedrijfsdoeleinden worden
gebruikt, tenzij de servicecontracthouder geopteerd heeft voor het
ontstoppen van leidingen voor bedrijfsdoeleinden. Algemene voorwaarden Per 1 maart 2014

18. De algemene voorwaarden van Riool.nl zijn ook van toepassing op de
overeenkomst.

Controleer of wij in uw postcode gebied werken!

Voer uw postcode in

SERVICE ABONNEMENT

 

100% ZEKERHEID

  • GÉÉN VOORRIJKOSTEN;
  • GÉÉN ARBEIDSLOON;
  • GÉÉN KOSTEN KLEINMATERIAAL;